Uw gegevens

Adres en contact

Privacy Statement
1. Privacy Statement
Werk & IK b.v. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Werk & IK b.v. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Werk & IK b.v. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Werk & IK b.v. u inzicht hoe Werk & IK b.v. in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Identiteit
Dit is de Privacy Verklaring van Werk & IK B.V. Werk & IK is gevestigd aan de contactweg 129 1014 BJ te Amsterdam en tevens kantoorhoudende aan de Pelikaanweg 1 - Loods 6 kamer 1506- 1118 CT Luchthaven Schiphol. Werk & IK b.v. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Werk & IK b.v. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Werk & IK b.v. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Werk & IK b.v. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
Werk & IK b.v. maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en te verwerken:
Als u Werk & IK b.v. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vůůr de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Werk & IK b.v. rust;
Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Werk & IK b.v. is opgedragen;
Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Werk & IK b.v. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden (HR) diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
Werk & IK b.v. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:


Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Werk & IK b.v. en van derden.
Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
U te benaderen voor commerciŽle aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Werk & IK b.v. kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Werk & IK b.v., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

 
Werkzoekende of kandidaat
NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor Werk & IK b.v. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Werk & IK b.v. onderstaande gegevens verwerken:

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
Gegevens over beschikbaarheid en verlof
Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
Gegevens in het kader van een pre-employment screening
Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beŽindiging ervan
Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
Persoonsgegevens Zakelijke Relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Werk & IK b.v. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen:

voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en
een zakelijke relatie te onderhouden en
een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Werk & IK b.v. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) en in alle overige gevallen waarin Werk & IK b.v. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Werk & IK b.v. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

8. Derden
Werk & IK b.v. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Werk & IK b.v., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Werk & IK b.v. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ďWaarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?Ē.  Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Werk & IK b.v. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via uw directe contactpersoon of emailadres info@werk-ik.nl of via telefoonnummer 020-4053550 dan wel per brief aan Werk en IK b.v. contactweg 129, 1014BJ Amsterdam verzoeken aan te geven welke (categorieŽn van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
 
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment doen via uw directe contacpersoon of via emailadres info@werk-ik.nl of via telefoonnummer 020-4053550 dan wel per brief aan Werk en IK b.v. contactweg 129, 1014BJ Amsterdam, Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
 
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via uw directe contactpersoon of via emailadres info@werk-ik.nl of via telefoonnummer 020-4053550. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via uw directe contactpersoon of emailadres info@werk-ik.nl of via telefoonnummer 020-4053550 dan wel per brief aan Werk en IK b.v. contactweg 129, 1014BJ verzoeken al uw gegevens te verwijderen. U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen [ťťn maand], te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieŽn verzoekt.

10. Beveiliging
Werk & IK b.v. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Werk & IK b.v. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Bewaartermijn
Werk & IK b.v. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Werk & IK b.v., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@werk-ik.nl of doormiddel van een brief aan; Werk & IK Uitzendgroep B.V. Contactweg 129, 1014 BJ Amsterdam. U kunt onze  Juridische afdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 020-4053550 Indien u het niet eens bent met het gebruik door Werk & IK b.v. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een dataset, dan verzoeken wij u dit direct te melden via de volgende contactgegevens:

Email:              Info@werk-ik.nl
Telefoon:          020-4053550

14. Wijzigingen
Werk & IK b.v. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Werk & IK b.v. en een betrokkene.

15. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Ik heb de voorwaarden gelezen